Projekty

2014-2017 projekt Jestem Aspi i lubię to!

Projekt terapeutyczny „Jestem Aspi i lubię to!” organizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera, którego  liderem jest Stowarzyszenie z Bydgoszczy. Przewiduje on terapię grupową i indywidualną oraz zajęcia treningu umiejętności praktycznych dla dzieci i młodzieży z ZA w wieku 4-25 lat oraz organizację obozów letnich. Celem projektu jest poprawa samodzielności młodych ludzi z zespołem Aspergera. Zajęcia rozpoczęły się w marcu 2014. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON i obejmuje okres od 1.01.2014 do 31.03.2017 roku. Podzielony został na trzy etapy. Pierwszy etap zakończy się w marcu 2015 roku.

Osoby zainteresowane odsyłamy do punktu 6 na stronie:
http://niegrzecznedzieci.org.pl/zostan-czlonkiem/

Dofinansowanie PFRON otrzymał lider projektu Stowarzyszenie ASPI.

2016  „Zrób to sam – lokalnie, legalnie”

Projekt „Zrób to sam – lokalnie, legalnie” ma na celu budowanie postaw aktywności obywatelskiej i podwyższenie kompetencji obywatelskich wśród osób z otoczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi (ASD) oraz wzmacnianie potencjału formalnych (organizacje) i nieformalnych grupy obywateli, działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD na obszarze województwa mazowieckiego.

Zadanie przewiduje przygotowanie i realizację warsztatów szkoleniowych oraz poradnictwo dotyczące: organizowania się grup samopomocowych; rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, wolontariuszy, lokalnych działaczy, pracowników JTS. Warsztaty przeprowadzone zostaną w 8 miejscowościach województwa mazowieckiego dla grup 25 osób, w tym osób pełniących różne funkcje w otoczeniu dziecka lub dorosłego z zaburzeniami autystycznymi – od rodzica do urzędnika w okresie maj – grudzień 2016. Zajęcia będą trwały 2 dni i przewidują 20 godzin dydaktycznych warsztatów.

Dodatkowo przewidujemy prowadzenie poradnictwa zdalnego (skype, mail, telefon) do grudnia 2016. Naszym partnerem w projekcie jest PCPR Ostrów Mazowiecka. Projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Zgłoszenia grup prosimy przesyłać na adres asperger@wp.pl z dopiskiem „Zrób to sam”.

Finansowanie Zarząd Województwa Mazowieckiego 25 000 zł

2014-2016 projekt Wszystko Jasne

Celem projektu jest prowadzenie kontroli obywatelskiej nad funkcjonowaniem instytucji państwowych i samorządowych, przestrzeganiem przez nie reguł dobrego rządzenia w oparciu o kryteria legalność i celowość, monitorowanie procesu stanowienia prawa oświatowego i skutków wdrażania regulacji prawnych dotyczących ucznia niepełnosprawnego. Prowadzony będzie audyt społeczny edukacji i dostępu do niej ucznia niepełnosprawnego z uwzględnieniem jego specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz kontrola dostosowania polskiego prawa do zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Realizacja zadania obejmie również doradztwo obywatelskie i prawne, które pozwoli nam na zebranie informacji o aktualnym stanie realizacji prawa oświatowego w Polsce. W projekcie promować będziemy edukacje włączającą jako formę edukacji zapewniającej pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, wieku a zwłaszcza niepełnosprawności dziecka.

Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy EOG) 225 000 zł.

Wcześniejsze projekty:

2015 PODAJ DALEJ – SZTAFETA WIEDZY

2014 „UKRYTA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZNA CZYLI ZESPÓL ASPERGERA I ZABURZENIA POKREWNE”

2013 „WSZYSTKO JASNE IV”

2011-2013 „GODZINA ZDROWIA”

2013 „UKRYTA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZNA CZYLI ZESPÓŁ ASPERGERA I ZABURZENIA POKREWNE”

2012 SAMODZIELNI – NIGDY SAMI, ZAWSZE DZIELNI!

2012 „UKRYTA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZNA CZYLI ZESPÓŁ ASPERGERA I ZABURZENIA POKREWNE”

2012 „WSZYSTKO JASNE III”

2011 „UKRYTA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZNA CZYLI ZESPÓŁ ASPERGERA I ZABURZENIA POKREWNE”

2011 „WSZYSTKO JASNE II”

2011 „AKCEPTACJA = INTEGRACJA, CZYLI CO WIEMY O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SPOŁECZNEJ?”

2010-2011 „MANIERY (NIE) Z TEJ ZIEMI!”

2010 „STEREOTYPY ZMIENIAJĄ TWOJA POSTAWĘ”

2010 „TRENING ZDROWIA”

2009 „WSZYSTKO JASNE I”

2009 „DRAMA W ROZWIJANIU KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH U DZIECI Z ZA”

2009 „TOTALNY WEEKEND”

2008 „NIE GRZECZNE DZIECI – rehabilitacja dzieci z zespołem Aspergera”

2008 „MAM PRZYJACIELA!”

2007 „WIEM, ROZUMIEM, POMOGĘ”

2007 „ZESPÓŁ ASPERGERA CZY NIEGRZECZNE DZIECKO?”