DSM-V

W DSM- V znalazły się są trzy kryteria. Osoba u której zdiagnozuje się autyzm musi przejawiać co najmniej 6 cech wymienionych w poniższych punktach (w tym co najmniej dwie w punkcie 1 i po jednej z punktu 2).

1.  Klinicznie znaczące, stałe nieprawidłowości w obrębie komunikacji społecznej i interakcji.

 1. Wyraźne deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywanej w interakcjach społecznych,
 2. Brak wzajemności społecznej,
 3. Nieumiejętność rozwijania i utrzymywania relacji z rówieśnikami właściwej dla poziomu rozwoju.

2.  Ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności objawiające się poprzez co najmniej dwa z poniższych objawów:

 1. Stereotypowe zachowania motoryczne lub werbalne lub nietypowe zachowania sensoryczne,
 2. Nadmierne przywiązanie do rutyny i zrytualizowanych wzorców zachowania,
 3. Ograniczone zainteresowania.

3.  Objawy muszą wystąpić we wczesnym dzieciństwie (ale mogę nie manifestować się w pełni dopóki oczekiwania społeczne nie przekroczą ograniczonych możliwości dziecka).

Jakie zmiany wprowadziło DSM–V?

 1. rezygnację z terminu „całościowe zaburzenie rozwoju”
 2. wykluczenie zespołu Retta i dziecięcych zaburzeń dezintegracyjnych, autyzmu atypowego, zespołu hiperkinetycznego
 3. zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD – NOS jedną jednostką – spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)
 4. połączenie dwóch grup objawów z dotychczasowej triady diagnostycznej: zaburzeń interakcji społecznych i zaburzeń komunikacji w jedną domenę diagnostyczną
 5. wprowadzenie trójstopniowej klasyfikacji ASD – od L1 do L3, w zależności od nasilenia objawów oraz stopnia ich wpływu na codzienne funkcjonowanie6.wykluczenie kryterium opóźnienia mowy 7.zastąpienie dotychczas obowiązującego kryterium wieku, w jakim pojawiają się pierwsze objawy choroby, określeniem „początek we wczesnym dzieciństwie” oraz zasygnalizowanie, że objawy mogą nie manifestować się w pełni do czasu, gdy wymagania społeczne przekroczą umiejętności osoby
  1. zalecenie uszczegóławiania diagnozy w oparciu o dodatkowe informacje:
  • początek i przebieg kliniczny,
  • czynniki etiologiczne
  • zdolności poznawcze
  • zdolności językowe
  • nasilenie objawów w dwóch głównych domenach diagnostycznych:
  a) deficyty społeczno –komunikacyjne, b) uporczywe zainteresowania i powtarzalne zachowania, choroby współwystępujące