Kryteria diagnostyczne DSM-IV

Zespół Aspergera – kryteria diagnostyczne wg DSM-IV

1. Jakościowe upośledzenie interakcji społecznych przejawiających się przynajmniej dwoma z następujących:

* 1. znaczące upośledzenie korzystania z różnorakich form zachowań niewerbalnych takich jak: spojrzenie oko-w-oko, ekspresja mimiczna, postawa ciała, gesty regulujące interakcje społeczne

* 2. niezdolność nawiązania odpowiednich do wieku relacji rówieśniczych

* 3. brak spontanicznego dążenia do dzielenia z innymi radości, zainteresowań lub osiągnięć (np. brak pokazywania, przynoszenia lub wskazywania obiektów zainteresowania)

* 4. brak społecznej lub emocjonalnej wzajemności

B. Ograniczone, powtarzające się lub stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności przejawiające się przynajmniej jedną z:

* 1. całkowite zaabsorbowanie jednym lub więcej stereotypowych i ograniczonych wzorów zainteresowań, które są anormalne zarówno pod względem intensywności jak i stopnia skupienia

* 2. wyraźny brak elastyczności w przywiązaniu do specyficznych, niefunkcjonalnych działań rutynowych lub rytuałów

* 3. stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe (np. trzepotanie albo wykręcanie rąk lub palców, złożone ruchy całego ciała)

* 4. trwałe zainteresowanie elementami przedmiotów

C. Zaburzenie powoduje klinicznie istotne upośledzenie funkcjonowania w społecznym, zawodowym lub innym ważnym obszarze życia.

D. Nie występuje klinicznie istotne ogólne opóźnienie w mowie (np. pojedyncze słowa przed 2 rokiem życia, frazy przed 3 rokiem życia)

E. Nie występuje klinicznie istotne opóźnienie w rozwoju poznawczym lub w odpowiednich do wieku umiejętności samoobsługi, zachowaniu adaptacyjnym

F. Nie są spełnione kryteria dla Uogólnionego Zaburzenia Rozwoju lub Schizofrenii.

 

Źródło: American Psychiatric Association (APA)