Profil Psychoedukacyjny Schoplera

PEP-R- (Profil Psychoedukacyjny) E. Schoplera

Profil Psychoedukacyjny zawierający 174 zadania, ocenia poziom rozwoju w 7 sferach Skali Rozwoju ( naśladowanie, percepcja, motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, komunikacja, mowa czynna ).Umożliwia również określenie zaburzeń zachowania ( Skala Zachowań ).Wyniki uzyskane w teście PEP-R wykorzystywane są do konstruowania indywidualnych planów nauczania. PEP-R jest przeznaczony dla dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami w rozwoju i komunikacji,  wieku od sześciu miesięcy do 7 lat. Można go również stosować u dzieci do 12 roku życia, jeżeli pewne funkcje są na poziomie niższym niż 7 lat.

Opis pozycji w PEP-R

A) Skala Rozwoju ( 131 zadań )

1.Naśladowanie.Ocenia zdolność naśladowania dźwięków i słów demonstrowanych przez badającego, ruchów ciała, naśladowania sposobu wykorzystania przedmiotów (żeby nauczyć się posługiwania mową dziecko musi chcieć i potrafić naśladować).

2.Percepcja.Ocenia percepcję wzrokową i słuchową, zdolność rozróżniania i odbioru bodźców w tych modalnościach.

3.Motoryka mała.4.Motoryka duża Ocena umiejętności motorycznych które są opanowane przez dzieci w wieku 3- rzymskie cztery lat ( np. chodzenie i schodzenie ze schodów, łapanie piłki, tanie na jednej nodze, cięcie papieru itp.)

5.Koordynacja wzrokowo-ruchowa .Ocena poziomu rysowania, kolorowania, wodzenia palcem po śladzie, przerysowywania figur, układanie klocków.

6.Czynnośc poznawcze .Ocena sprawności rozumienia mowy ( np. wskazywanie wymienionej części ciała ,rozpoznawanie nazw figur, kolorów, klasyfikowanie przedmiotów

6.Komunikacja: mowa czynna. Ocena umiejętności wymagających użycia mowy; liczenie, powtarzanie zdań, nazywanie przedmiotów, figur, prowadzenie rozmowy.

B) Skala Zachowań

Dostarcza informacji o zaburzeniach dziecka w następujących sferach:

1) nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne

2) zabawa i zainteresowanie przedmiotami

3) reakcje na bodźce

4) mowa

Wyniki uzyskane w Skali Zachowań umożliwiają dobieranie dzieci w grupach oraz służą obserwacji zmian zachodzących w zachowaniu dziecka pod wpływem terapii.