EEG w zespole Aspergera

Obraz czynności bioelektrycznej mózgu u dzieci z zespołem Aspergera.

Doniesienie wstępne – prezentacja na Konferencji PTE, maj 2009, Warszawa

Wstęp

Zespól Aspergera (ZA) jest jedna z jednostek chorobowych spektrum autyzmu opisaną przez wiedeńskiego psychiatrę Hansa Aspergera w 1944 r. Osiowe objawy ZA dotyczą zaburzeń sfery społecznej  i behawioralnej, ograniczeniu możliwości komunikacji oraz powtarzające się, sztywne wzorce postępowania. Tylko kilka doniesień  było poświeconych  ocenie zmian w EEG  ogólnie w autyzmie. W naszej wstępnej pracy zebraliśmy małą początkowo grupę dzieci z rozpoznaniem ZA celem oceny obrazu spoczynkowego EEG oraz porównanie z badaniem po prowokacji farmakologicznej.

Materiał i metoda

Analizowano zapis 21 dzieci z rozpoznaniem ZA. Ich wiek wahał się od 5 do 16 lat ze znaczną przewagą płci męskiej (12:2). U 9 z nich wykonano badanie z aktywacją farmakologiczną podając dożylnie Brietal lub Thiopental celem wzmocnienia zmian wcześniej widocznych w EEG lub/i obserwowaniu nowych patologii w zapisie, a  szczególnie ewentualnego ogniska wyładowań.

Wyniki

Wszystkie zapisy EEG oceniono jako nieprawidłowe. U 18 dzieci rejestrowano fale alfa 8 – 12 Hz ,20-120 uV w odprowadzeniach tylnych i czasem fale beta w odprowadzeniach przednich. W 3 przypadkach w zapisie podstawowym dominował obraz rozsianych fal wolnych i ostrych. Na tym tle rejestrowano różne zmiany w zapisie – fale wolne w okolicy potylicznej, skroniowej lub ciemieniowej (10 chorych), fale ostre w okolicy centralnej, potylicznej lub skroniowej (5 chorych), zespoły fala ostra-wolna o charakterze rozsianym (3 chorych). W grupie dzieci poddanych aktywacji farmakologicznej EEG wykazało transformację zmian  bioelektrycznych do wyładowań ogniskowych głównie w okolicy czołowej z tendencją  do rozprzestrzeniania się na okolice centrale (w jednym przypadku do okolicy skroniowo-potylicznej). U jednego w końcu dziecka doszło do uogólnienia wyładowań.

Wnioski

Pomimo ze oceniana grupa nie jest duża interesującym jest fakt nieprawidłowej czynności bioelektrycznej mózgu głównie o typie podrażnienia i uszkodzenia u wszystkich badanych dzieci. Zmiany te mają różną lokalizację i obserwuje się migrację nieprawidłowych zmian u poszczególnych dzieci w trakcie kolejnych badań. Większość zmian nosi charakter ogniskowy lub wieloogniskowy. Ponieważ badanie neurologiczne nie wykazuje zazwyczaj odchyleń od stanu prawidłowego należy przyjąć, że zmiany bioelektryczne są wyrazem tzw minimal brain damage.