Porozumienie o współpracy

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W dniu……………………. w ………….., pomiędzy ………………………. .z siedzibą w ………………………, reprezentowaną przez ………………………zwanym w dalszej części Korzystającym ,

a

Panią/Panem ……………………………………………, dowód osobisty nr ………………………………………, adres zamieszkania: …………………………………………, zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem,

została zawarte porozumienie następującej treści:

1.         Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie ……………………………….. (np. rehabilitacji dzieci autystycznych, promocji organizacji, obsługi księgowej, pomocy w prowadzeniu biura)

2.         Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:

a.         ……………………………………………………………..

b.         ……………………………………………………………..

3.         Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień………………………, a zakończenie do dnia…………..

4.         Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.

5.         Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

6.         Zwrot wydatków o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków w następującym zakresie:

a.         …………………………………………………………….

b.         …………………………………………………………….

7.         Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.

8.         Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

9.         Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie porozumienia.

10.       Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc

11.       W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12.       Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

13.       Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie………

14.       Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

        KORZYSTAJĄCY                                               WOLONTARIUSZ