Praca z uczniem z Zespołem Aspergera

Źródło: Saskatchewan Education Special Education Unit

 

Osoby z Zespołem Aspergera (ZA) posiadają niektóre cechy występujące rónież u osób dotkniętych autyzmem, stąd pojawiają się dyskusje na temat tego czy ZA to odrębna jednostka chorobowa czy też jeden z wymiarów łagodniejszej formy autyzmu (Szatmari, 1995). Mimo iż Zespół Aspergera charakteryzuje się objawami, z których część występuje również w łagodniejszych przypadkach autyzmu, to istnieją pewne wyjątkowe cechy oraz odmienne wzorce rozwoju i rokowania w przypadku osób cierpiących na ZA (Myles & Simpson, 1998).

Według kryteriów DSM-IV (1994) dziecko musi charakteryzować się określonym upośledzeniem umiejętności społecznych, występowaniem czynności perseweracyjnych i wiekiem, w którym wystąpiły objawy, ale rozwijać się normalnie pod względem poznawczym i językowym. ZA obejmuje mniej symptomów niż autyzm.

Cechy charakterystyczne w zachowaniu i procesie uczenia się u uczniów z Zespołem Aspergera

Zespół Aspergera charakteryzuje się jakościowym upośledzeniem interakcji społecznych. Osoby dotknięte ZA mogą garnąć się do wchodzenia w relacje z innymi ludźmi, ale nie posiadają odpowiednich umiejętności w tym zakresie i mogą zwracać się do innych w osobliwy sposób (Klin & Volkmar, 1997). Często nie rozumieją społecznych konwenansów i mogą sprawiać wrażenie społecznie niezdarnych, mają trudności z empatią, źle interpretują społeczne sygnały. Osoby z ZA kiepsko radzą sobie z przyswajaniem zasad życia społecznego „mimochodem” i muszą być dokładnie instruowane w tym zakresie.

Chociaż dzieci z ZA zazwyczaj mówią płynnie przed osiągnięciem piątego roku życia, często mają problemy z pragmatyką (używaniem języka w kontekstach społecznych), semantyką (nieumiejętnością odczytania wielorakich znaczeń), prozodią (wysokością tonu, akcentem i rytmem wypowiedzi) (Attwood, 1998).

Uczniowie z ZA mogą mieć rozbudowane słownictwo i często nieustannie mówić na ulubiony temat. Temat taki może być dość wąsko zdefiniowany i mogą pojawić się trudności z przejściem do innego tematu.

Mogą mieć trudności z zasadami konwersacji. Uczniowie z ZA mogą przerywać lub mówić w trakcie wypowiedzi innych osób, niestosownie coś komentować czy mieć trudności z rozpoczęciem i przerwaniem konwersacji.

Wypowiedzi mogą się także charakteryzować brakiem modulacji tonu, akcentu i rytmu, jak też – gdy uczeń osiągnie pełnoletność – mogą stać się one zbyt pedantyczne (zbyt formalne).

Problemy w zakresie komunikacji społecznej mogą obejmować stanie zbyt blisko, gapienie się, nienormalną sylwetkę i nieumiejętność prawidłowego odczytania gestów i wyrazów twarzy.

Uczniowie z ZA mają średni lub też wyższy od średniego poziom inteligencji i mogą się wydawać całkiem zdolni. Wielu stosunkowo biegle operuje faktami i może posiadać rozległe informacje o faktach związanych z przedmiotem, który ich absorbuje. Jednakże wykazują oni stosunkowo słaby poziom zrozumienia i myślenia abstrakcyjnego, jak i poznania społecznego. W rezultacie, napotykają na pewne kłopoty w nauce, zwłaszcza dotyczące rozumienia czytanego tekstu, rozwiązywania problemów, zdolności organizacyjnych, rozwijania pojęć, wnioskowania i wydawania osądów. Dodatkowo często mają trudności z elastycznością poznawczą, co oznacza, że ich myślenie bywa mało podatne na zmiany. Często miewają także trudności z przystosowaniem się do zmian i niepowodzeń i niechętnie uczą się na własnych błędach (Attwood, 1998).

Szacuje się, że 50% – 90% ludzi z ZA ma problemy z koordynacją ruchową (Attwood, 1998). Dotknięte tymi problemami mogą być następujące obszary: poruszanie się, równowaga, sprawność manualna, pisanie ręczne, szybkie ruchy, stawy w przewlekłym nawykowym zwichnięciu, rytm i naśladowanie ruchów.

Osoby  z ZA posiadają wspólne cechy z autystykami w zakresie reakcji na bodźce czuciowe. Mogą być nadwrażliwe na niektóre bodźce i mogą też zachowywać się nietypowo w celu uzyskania specyficznego pobudzenia czuciowego.

Osoby z ZA mogą być także nieuważne i łatwo się rozpraszać, stąd u wielu z nich w którymś momencie życia zdiagnozowane zostaje ADHD (Myles & Simpson, 1998).

Wysoki poziom stresu również jest charakterystyczny dla ZA. Uczniowi może być trudno zrozumieć społeczne wymagania szkoły i się do nich dostosować. Odpowiednie wskazówki i wsparcie mogą być pomocne w łagodzeniu stresu.

Strategie dla nauczycieli

Wiele spośród strategii nauczania uczniów z autyzmem może być zastosowana w przypadku uczniów z ZA. Literatura fachowa często nie rozróżnia pomiędzy łagodną formą autyzmu a Zespołem Aspergera gdy opisuje zalecane praktyki. Ważne jest jednakże, aby brać pod uwagę wyjątkowe cechy procesu uczenia się, udzielać wsparcia gdy jest potrzebne i wykorzystać liczne mocne strony danego ucznia z ZA.

Poniżej wymienione zostały konkretne trudności w nauce i zasugerowane możliwe strategie radzenia sobie z nimi:

Trudności w nauce – strategie do zastosowania w trakcie zajęć

Trudności językowe

skłonność do wygłaszania niestosownych komentarzy

skłonność do wtrącania się w rozmowę

skłonność do rozmowy na jeden temat i przerywania wypowiedzi innych

trudności ze zrozumieniem skomplikowanego języka, wypełnianiem poleceń i rozumieniem słów wieloznacznych

historyjki obrazkowe (patrz dział Książki Carol Grey, 1994) mogą być wykorzystane w celu nabycia umiejętności konwersacji

ucz dziecko stosownych zwrotów inicjujących rozmowę

przekonaj ucznia by szukał pomocy gdy czuje się zakłopotany

ucz umiejętności konwersacji w małych grupach

ucz zasad i dawaj wskazówki dotyczące kolejności zabierania głosu w trakcie rozmowy, przerywania jej czy zmiany tematu

wykorzystuj na zajęciach kasety audio i video z nagranymi rozmowami

wyjaśniaj metafory i wyrazy wieloznaczne

zachęcaj ucznia by poprosił w razie potrzeby o powtórzenie, uproszczenie czy zapisanie polecenia, jeśli jest ono dla niego niezrozumiałe

rób przerwy między wydawaniem kolejnych poleceń i sprawdzaj czy zostały zrozumiane

ogranicz liczbę pytań ustnych do takiej, z jaką uczeń jest sobie w stanie poradzić

pokazuj nagrania video w celu zidentyfikowania wyrażeń niewerbalnych i ich znaczeń

Naleganie na „niezmienność”

jeśli tylko jest to możliwe, przygotuj ucznia na potencjalne zmiany

korzystaj z obrazków, harmonogramów, historyjek społecznych by zasygnalizować nadchodzące zmiany

Brak umiejętności w zakresie interakcji społecznej

uczeń ma trudności ze zrozumieniem zasad interakcji społecznej

może być naiwny

interpretuje dosłownie to co zostało powiedziane

brakuje mu taktu

ma problemy z naruszaniem strefy osobistej – stoi zbyt blisko rozmówcy lub go dotyka

ma trudności z rozumieniem „niepisanych zasad”, a jeśli się ich nauczy, może je stosować mało elastycznie

przedstaw dokładne oczekiwania i zasady dotyczące właściwego zachowania się

dosłownie ucz zasad prawidłowego postępowania

ucz jak wstępować w interakcje społeczne stosując historyjki społeczne, poprzez modelowanie i odgrywanie ról

wytłumacz rówieśnikom jak mają się zachowywać w związku z trudnościami ucznia dotyczącym interakcji społecznych

„posłuż się” innymi uczniami jako wskazówkami jak należy postępować

zachęcaj do gier opartych na konieczności współpracy

może okazać się konieczne zapewnienie nadzoru i pomocy dla ucznia w trakcie przerw

korzystaj z systemu pomocy koleżeńskiej w czasie pozalekcyjnym

ucz dziecko jak zacząć, podtrzymywać i zakończyć grę

ucz zasad elastyczności, współpracy i partycypacji

ucz dzieci kontrolowania ich zachowań

zorganizowanie specjalnych grup może stanowić okazję do wydawania poleceń dotyczących konkretnych umiejętności i ćwiczenia rzeczywistych sytuacji

może się okazać konieczne, aby nauczyć dziecko technik relaksacyjnych i zapewnić mu ciche miejsce na wypoczynek

Ograniczone pole zainteresowań

ogranicz dyskusje i pytania o charakterze perseweracyjnym

ustal stanowcze oczekiwania wobec ucznia dotyczące zajęć lekcyjnych, ale dostarcz mu także okazji do realizacji własnych zainteresowań

włącz jego zainteresowania do ćwiczeń i zadań

Problemy z koncentracją

często nie zajmuje się zadaniem

łatwo się rozprasza

może być słabo zorganizowany

ma trudności z utrzymaniem uwagi

tu: częsta pomoc nauczyciela i ponowne skierowanie uwagi na zadanie

dziel zadania na mniejsze części

wyznacz odpowiedni czas trwania „sesji roboczych”

zadawaj krótsze zadania domowe

posadź ucznia w przednim rzędzie

stosuj niewerbalne sygnały, aby zwrócić uwagę ucznia

Małe zdolności organizacyjne

korzystaj z harmonogramów i kalendarzy

prowadź listy z zadaniami

pomóż uczniowi w korzystaniu z list „rzeczy do zrobienia” list kontrolnych

naklej obrazki na pojemnikach i na szafce

zostaw wskazówki obrazkowe w szafkach

Słaba koordynacja ruchowa

angażuj ucznia w aktywność ruchową

uczeń może preferować aktywność ruchową niewymagającą rywalizacji sportowej

należy zadawać ćwiczenia pisemne weź pod uwagę, że uczeń może wolniej pisać (może być konieczne skrócenie wymaganej ilości tekstu)

zapewnij dodatkowy czas na sprawdzianach

rozważ skorzystanie z komputera w przypadku zadań pisemnych, gdyż niektórzy uczniowie mogą mieć większą wprawę w posługiwaniu się klawiaturą niż w pisaniu odręcznym

Trudności w nauce

dzieci z ZA mają zazwyczaj średni lub wyższy poziom inteligencji

łatwo przywołują fakty

obszary, w których występują trudności to rozwiązywanie problemów, problemy ze zrozumieniem i z myśleniem abstrakcyjnym

często silną stroną jest rozpoznawanie słów, może szybko nauczyć się czytać, ale ma trudności z rozumieniem

może dobrze sobie radzić z rachunkami matematycznymi, ale mieć trudności z rozwiązywaniem problemów

nie zakładaj, że uczeń coś zrozumiał, tylko dlatego, że potrafi powtórzyć usłyszaną informację

bądź na tyle konkretny na ile to możliwe, gdy przedstawiasz nowe pojęcia i abstrakcyjny materiał

ucz na podstawie ćwiczeń gdy tylko jest to możliwe

korzystaj z pomocy graficznych, np. map semantycznych

dziel zadania na mniejsze lub przedstawiaj je w innej formie

stosuj bezpośrednie instrukcje jak i modelowanie

pokaż na przykładach co jest wymagane

korzystaj z materiałów mających na celu ułatwienie uczniom robienia notatek oraz organizowanie i kategoryzowanie informacji

unikaj słownego przeładowania

wykorzystaj mocne strony ucznia, np. pamięć

nie zakładaj, że uczeń zrozumiał to co przeczytał – sprawdź poziom zrozumienia, zadaj dodatkowe pytania i posługuj się pomocami wizualnymi

Wrażliwość emocjonalna

uczeń może mieć trudności w radzeniu sobie ze społecznymi i emocjonalnymi wymaganiami stawianymi przez szkołę

łatwo się denerwuje przez brak elastyczności w zachowaniu/postępowaniu

często ma niskie poczucie własnej godności

może mu trudno przychodzić tolerowanie popełniania błędów

może być podatny na depresję

może reagować gniewem i mieć ataki złości

chwal ucznia i mów mu co zrobił dobrze

naucz go prosić o pomoc

naucz go technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i ze stresem

stosuj strategie powtórzeniowe

dostarcz takich doświadczeń/sytuacji, które wiążą się z dokonywaniem wyboru

pomóż uczniowi zrozumieć własne zachowania i reakcje innych

edukuj pozostałych uczniów

korzystaj z wsparcia rówieśników w postaci systemu koleżeńskiego i sieci wsparcia rówieśników

Wrażliwość na bodźce czuciowe

najpowszechniejsza jest wrażliwość na bodźce słuchowe i dotykowe, ale mogą występować także wrażliwość na bodźce smakowe, na światło i kolory oraz zapachy

dźwięki, które mogą być postrzegane jako wyjątkowo intensywne to: nagłe, niespodziewane dźwięki, takie jak dzwonek telefonu, alarm pożarowy wysoko tonowe ciągłe dźwięki skomplikowane, powodujące zamieszanie lub złożone dźwięki występujące np. w centrach handlowych

miej na uwadze fakt, że „normalna” ilość bodźców wizualnych i słuchowych może być postrzegana przez ucznia jako zbyt duża lub zbyt mała

utrzymuj poziom pobudzenia na poziomie, z którym uczeń jest w stanie sobie poradzić

może okazać się konieczne unikanie pewnych określonych dźwięków

skłanianie ucznia do słuchania muzyki może kamuflować określone dźwięki

minimalizuj dźwięki w tle

w ekstremalnych przypadkach zastosuj zatyczki do uszu

naucz dziecko technik relaksacyjnych i sposobów na odwrócenie uwagi w celu zredukowania poziomu stresu

Słownik (przyp. tłumacza):

perseweracja psych. uporczywe utrzymywanie się a. powtarzanie uprzytomnień, słów, zdań, skojarzeń, uczuć itp. tej samej treści, fragmentów melodii, wypowiedzi, tych samych omyłek, czynności; jęz. przedłużanie się czasu trwania ruchu artykulacyjnego ponad normę.

Etym. – łac. perseveratio ‚obstawanie przy czym’ od perseverare ‚upierać się, trwać przy czym’; per-; severus ‚poważny; mocny; przykry’