Statut

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM
Z UKRYTYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
im. HANSA ASPERGERA „NIE-GRZECZNE DZIECI”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Nie-Grzeczne Dzieci” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, w tym w szczególności:

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79 , poz. 855 z późn. zm.),Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r Nr 64, poz. 414 z późn. zm.),Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Warszawa.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3

Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy.

Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać niezbędną liczbę pracowników jak również pokrywać koszty związane z ich działalnością.

Stowarzyszenie używa prostokątnej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 5

Stowarzyszenie może ustalać i nadawać medale, odznaki honorowe i wyróżnienia indywidualne i zbiorowe dla wspierających działalność statutową Stowarzyszenia

W tym celu ustala się regulaminy nadawania wyżej wymienionych odznak i wyróżnień.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz poprawy zdrowia, lepszego rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży z ukrytymi niepełnosprawnościami obejmującymi zaburzenia zachowania, kłopoty w nauce i funkcjonowaniu w powszechnych placówkach oświatowych oraz: – inspirowanie i kontrolę społeczną nad realizacją konstytucyjnych obowiązków państwa w zakresie koniecznej pomocy osobom z zaburzeniami zachowania (zwłaszcza dzieciom) i ich rodzinom; – inspirowanie tworzenia ośrodków specjalistycznych dla terapii, edukacji i rehabilitacji zaburzeń wymagających długotrwałych procesów integracyjnych;

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele w szczególności poprzez:

– organizowanie odczytów, imprez masowych, warsztatów i konferencji poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia;
– prowadzenie poradnictwa, szkoleń i seminariów, tworzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów;
– organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej i rehabilitacyjnej wśród dzieci i młodzieży z ukrytymi niepełnosprawnościami;
– promocję i organizację wolontariatu;
– prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji wiedzy związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia;
-stworzenie bazy danych zawierającej informacje o placówkach specjalizujących się w pomocy dzieciom i młodzieży z w/w problemami;
– tworzenie własnych ośrodków badawczych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno- edukacyjnych na miarę posiadanych i możliwych do uzyskania środków finansowych;
– udzielanie pomocy doradczej, prawnej, organizacyjnej i terapeutycznej zrzeszonym członkom, w ramach posiadanych możliwości i na zasadach ustanowionych regulaminem wewnętrznym;
– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z ukrytymi niepełnosprawnościami.

§ 8

Stowarzyszenie, aby realizować cele statutowe, może prowadzić działalność odpłatną pozytku publicznego oraz działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi polskimi i międzynarodowymi instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do

realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkami mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

§12

1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych i akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Kandydat na członka zwyczajnego, aby zostać przyjętym w poczet członków Stowarzyszenia, musi mieć rekomendacje dwóch osób, obecnych członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie zwyczajni i wspierający członkostwo Stowarzyszenia nabywają przez przyjęcie kandydatury przez zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (polska lub cudzoziemiec) zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia lub pole zakreślone celami statutowymi Stowarzyszenia

 §13

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4. Korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

§14

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§15

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§16

1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 13.

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy może wchodzić w skład Rady Programowej i uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia.

4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§17

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
6. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, które członkostwo nadała.

§18

W przypadkach określonych w § 17 pkt. l do 6 orzeka Zarząd i jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1.1. Walne Zebranie Członków
1.2. Zarząd
1.3. Komisja Rewizyjna
2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

§ 20

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 7 lat, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, ze liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 22

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Uchwały Warnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

3. Udział w Walnym Zebraniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

Walne Zebranie może być zwyczajne (zwoływane raz w roku) lub nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4.Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian w Statucie.
6. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.

§ 24

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia pisemnie członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 25

Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono ½ godziny później w tym samym miejscu.

§26

Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wyłania prezesa, 2 wice prezesów, skarbnika i sekretarza.

§27

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
2. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania.
4. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
8. Podejmowanie uchwal w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
9. Powoływanie i zatwierdzanie członków Rady Programowej.
10. Zwoływanie i organizowanie posiedzeń Rady Programowej.
11. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania.
12. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
13. Powoływanie i odwoływanie dyrektora biura posiadającego uprawnienia kierownika zakładu pracy.
14. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
15. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
16. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
17. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes (lub z jego upoważnienia wiceprezes) w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia i osoby wchodzące w skład Rady Programowej.

 § 29

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach nie majątkowych uprawniony jest jeden członek Zarządu: prezes lub jeden z dwóch wiceprezesów.

 § 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 § 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia i wydawanie pokontrolnych zaleceń Zarządowi .
2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.
4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§32

1.Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.

2.Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c/ z tytułu pełnienia funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia.

§ 33

Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia, przy Stowarzyszeniu utworzona jest Rada Programowa.

1.Członkami Rady Programowej mogą być osoby, fizyczne i prawne, które spełniają jeden z poniższych warunków:

– wspierają działalność Stowarzyszenia lub są członkami Stowarzyszenia,
– posiadają bogate doświadczenia na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia,
– swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
– są znaczące ze względu na swój udział w społeczności lokalnej.

2.Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:

– Zarząd Stowarzyszenia
– osoby wchodzące w skład Rady Programowej

3. Skład Rady Programowej i jego zmiany zatwierdza Zarząd.

4. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej jak raz na rok.

5. Zarząd może zostać zobowiązany do zwołania i zorganizowania posiedzenia Rady Programowej pisemnym wnioskiem popartym, przez co najmniej 3 osoby wchodzące w skład Rady Programowej.

6. Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia. Wnioski i opinie winny być przedstawiane na Walnym Zebraniu lub Zarządowi w formie pisemnej.

7. Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 § 34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Fundusze Stowarzyszenia mogą pochodzić ze składek członkowskich, dotacji, donacji, spadków, darowizn, zapisów, sponsoringu oraz wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

3. Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

4. Nie wolno udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

5. Nie wolno przekazywać majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Nie wolno wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§35

Uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 §36

Uchwale w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 §37

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przeznaczenie majątku organizacjom nie nastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.