Projekty

III 2017-III 2018 projekt „Jestem Aspi i sobie radzę!”

Projekt terapeutyczny „Jestem Aspi i sobie radzę” zorganizowany został przez Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera  z Bydgoszczy. Na blok zajęć terapeutyczno-edukacyjnych składała się; terapia grupowa w tym trening umiejętności społecznych i praktycznych dla dzieci i młodzieży z ZA w wieku 4-25 lat, psychoterapia indywidualna, zajęcia szkolno-edukacyjne i wyjazdy na obozy letnie i półkolonie. Celem projektu była poprawa funkcjonowania i wzrost samodzielności dzieci, młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, zakończony w marcu 2018.

2017- 2018 projekt „Wszystko Jasne”

W latach 2017-2018 kontynuowaliśmy  prowadzenie kontroli obywatelskiej dotyczącej funkcjonowania  instytucji państwowych i samorządowych, przestrzegania reguł dobrego rządzenia w oparciu o kryteria legalność i celowość. Monitorowaliśmy proces stanowienia prawa oświatowego i skutki wdrażania regulacji dotyczące ucznia niepełnosprawnego na poziomie lokalnym.
Prowadzony był społeczny audyt edukacji i dostępności do niej ucznia niepełnosprawnego z uwzględnieniem jego specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) oraz kontrola dostosowania polskiego prawa do zapisów art. 24 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. W nadchodzących latach promować będziemy edukację włączającą jako formę edukacji zapewniającej pełne uczestnictwo wszystkim, niezależnie  od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, wieku, a zwłaszcza niepełnosprawności czy choroby. Projekt zakończony w marcu 2018.

Dofinansowanie Fundacja Batorego 100 000 zł.

2017  projekt „Kompetentny opiekun – pomóż sobie i innym”

Projekt „Kompetentny opiekun – pomóż sobie i innym” to cykl 6 warsztatów szkoleniowych po 3 bloki zajęć  dla osób z otoczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z zespołem Aspergera (ZA) i autyzmem wysokofunkcjonującycm (HFA). Zajęcia organizowane zostały dla grup 30 osobowych w 6 gminach województwa mazowieckiego (mieszkańców Mazowsza). Odbiorcami zajęć byli rodzice, opiekunowie (opiekunowie prawni, rodzeństwo, dziadkowie etc), młodzieży i dorosłych z ZA i HFA, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy innych jednostek oświatowych (szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze i in), pracownicy ośrodków pomocy społecznej odpowiedzialni m.in. za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, specjaliści zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej osób z autyzmem (logopedzi, rehabilitanci, terapeuci i in.). Warsztaty miały na celu przekazanie maksimum wiedzy na temat metod i form  integracji  osób z autyzmem wysokofunkcjonującym i zespołem Aspergera, w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej oraz sposobów zwiększania  ich  aktywności  życiowej  i  zaradności osobistej  a w przyszłości niezależności  ekonomicznej.

Dofinansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego 24 680 zł, współpraca Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

2017 projekt „Rozwiń sieć – i Ty możesz zostać Spider-manem!”

Celem projektu „Rozwiń sieć – i Ty możesz zostać Spider-manem!” było budowanie postaw aktywności obywatelskiej i podwyższenie kompetencji obywatelskich wśród osób z otoczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi (ASD) oraz rozwinięcie współpracy formalnych (organizacje) i nieformalnych grupy obywateli działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD w ramach tematycznej sieci partnerskiej, na obszarze województwa mazowieckiego.

Współpraca w ramach sieci tematycznej umożliwiła uczestnikom projektu efektywnie wykorzystać istniejąca bazę w tym zasoby ludzkie i rzeczowe i pozwoliła na aktywizację grup nieformalnych i organizację formalnych w warunkach lokalnych.  Celem zawiązania sieci jest:

  • Dotarcie do wyspecjalizowanych organizacji/grup nieformalnych i zapoznanie się z ich sposobem działania oraz poznanie najlepszych praktyk,
  • Efektywne wykorzystanie szybko rozwijających się źródeł i możliwości zmobilizowania zasobów zlokalizowanych poza organizacją/grupą,
  • Rozwój współpracy z tymi, którzy zapewniają istotną, unikalną wiedzę, doświadczenie i wartość,
  • Dostęp do nowej, aktualnej wiedzy na temat autyzmu poprzez rozwinięcie procesów uczenia się od innych
  • partnerów oraz zdobywania umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów społecznych,
  • Skuteczne łączenie wysiłków w budowaniu potencjału sieci dzięki skupieniu działaczy i specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach kreatywnego działania w zakresie wyznaczania celów, zadań i sposobów ich realizowania
  • Dostęp do nowych źródeł informacji, rozszerzonej bazy danych i systemów informacyjnych zapewniających przepływ informacji zarówno wewnątrz sieci jak i poza nią oraz współuczestnictwo wszystkich partnerów w wykorzystywaniu sieciowego systemu informacyjnego,

Link do strony: http://siec-asperger.pl/ Dofinansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego 25 500 zł

2014-2017 projekt Jestem Aspi i lubię to!

Projekt terapeutyczny „Jestem Aspi i lubię to!” organizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera, a jego liderem jest Stowarzyszenie z Bydgoszczy. Przewiduje on terapię grupową i indywidualną oraz zajęcia treningu umiejętności praktycznych dla dzieci i młodzieży z ZA w wieku 4-25 lat plus organizację obozów letnich. Celem projektu jest poprawa samodzielności młodych ludzi z zespołem Aspergera. Zajęcia rozpoczęły się w marcu 2014. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON i obejmuje okres od 1.01.2014 do 31.03.2017 roku.

2016  projekt „Zrób to sam – lokalnie, legalnie”

Projekt „Zrób to sam – lokalnie, legalnie” ma na celu budowanie postaw aktywności obywatelskiej i podwyższenie kompetencji obywatelskich wśród osób z otoczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi (ASD) oraz wzmacnianie potencjału formalnych (organizacje) i nieformalnych grupy obywateli, działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD na obszarze województwa mazowieckiego.

Zadanie przewiduje przygotowanie i realizację warsztatów szkoleniowych oraz poradnictwo dotyczące: organizowania się grup samopomocowych; rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, wolontariuszy, lokalnych działaczy, pracowników JTS. Warsztaty przeprowadzone zostaną w 8 miejscowościach województwa mazowieckiego dla grup 25 osób, w tym osób pełniących różne funkcje w otoczeniu dziecka lub dorosłego z zaburzeniami autystycznymi – od rodzica do urzędnika w okresie maj – grudzień 2016. Zajęcia będą trwały 2 dni i przewidują 20 godzin dydaktycznych warsztatów.

Finansowanie Samorząd Województwa Mazowieckiego 25 000 zł

2014-2016 projekt „Wszystko Jasne”

Celem projektu jest prowadzenie kontroli obywatelskiej nad funkcjonowaniem instytucji państwowych i samorządowych, przestrzeganiem przez nie reguł dobrego rządzenia w oparciu o kryteria legalność i celowość, monitorowanie procesu stanowienia prawa oświatowego i skutków wdrażania regulacji prawnych dotyczących ucznia niepełnosprawnego. Prowadzony będzie audyt społeczny edukacji i dostępu do niej ucznia niepełnosprawnego z uwzględnieniem jego specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz kontrola dostosowania polskiego prawa do zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Realizacja zadania obejmie również doradztwo obywatelskie i prawne, które pozwoli nam na zebranie informacji o aktualnym stanie realizacji prawa oświatowego w Polsce. W projekcie promować będziemy edukacje włączającą jako formę edukacji zapewniającej pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, wieku a zwłaszcza niepełnosprawności dziecka.

Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy EOG) 225 000 zł.

Wcześniejsze projekty:

2015 PODAJ DALEJ – SZTAFETA WIEDZY

2014 „UKRYTA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZNA CZYLI ZESPÓL ASPERGERA I ZABURZENIA POKREWNE”

2013 „WSZYSTKO JASNE IV”

2011-2013 „GODZINA ZDROWIA”

2013 „UKRYTA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZNA CZYLI ZESPÓŁ ASPERGERA I ZABURZENIA POKREWNE”

2012 SAMODZIELNI – NIGDY SAMI, ZAWSZE DZIELNI!

2012 „UKRYTA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZNA CZYLI ZESPÓŁ ASPERGERA I ZABURZENIA POKREWNE”

2012 „WSZYSTKO JASNE III”

2011 „UKRYTA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZNA CZYLI ZESPÓŁ ASPERGERA I ZABURZENIA POKREWNE”

2011 „WSZYSTKO JASNE II”

2011 „AKCEPTACJA = INTEGRACJA, CZYLI CO WIEMY O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SPOŁECZNEJ?”

2010-2011 „MANIERY (NIE) Z TEJ ZIEMI!”

2010 „STEREOTYPY ZMIENIAJĄ TWOJA POSTAWĘ”

2010 „TRENING ZDROWIA”

2009 „WSZYSTKO JASNE I”

2009 „DRAMA W ROZWIJANIU KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH U DZIECI Z ZA”

2009 „TOTALNY WEEKEND”

2008 „NIE GRZECZNE DZIECI – rehabilitacja dzieci z zespołem Aspergera”

2008 „MAM PRZYJACIELA!”

2007 „WIEM, ROZUMIEM, POMOGĘ”

2007 „ZESPÓŁ ASPERGERA CZY NIEGRZECZNE DZIECKO?”