2007 „WIEM, ROZUMIEM, POMOGĘ”

Projekt zakładał przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z zespołem Aspergera,  w tym przede wszystkim rodziców, wolontariuszy, opiekunów, terapeutów. Szkolenia miały na celu zapoznanie z charakterystyką zaburzenia, objawów i zaburzeń towarzyszących, adaptacji środowiska szkolnego i domowego do potrzeb dziecka z ZA, dostosowaniu metod i narzędzi pracy w domu, szkole i środowisku rówieśników do możliwości i potrzeb dzieci z zespołem Aspergera.

Obecnie rodzice i osoby pracujące z dziećmi z zespołem Aspergera mają bardzo ograniczone możliwości zapoznania się z tematyką zaburzeń charakterystycznych dla tego zespołu oraz odpowiednich sposobów pracy z nimi. Stowarzyszenie opracowało Program NIEZROZUMIAŁE DZIECKO mający za celu przybliżenie wiedzy na temat zespołu Aspergera w środowisku dziecka.

Pierwszym elementem programu było opracowanie i dostarczenie do placówek oświatowych w formie broszury opisującej objawy zaburzenia, omawiającej metody pracy z dzieckiem i zawierającej praktyczne wskazówki organizacji dnia i otoczenia  dziecka.

Szkolenia z elementami warsztatowymi w ramach projektu „Wiem, rozumiem, pomagam” zostały przeprowadzone w 8 miastach w Polsce. Każda szkolenie trwało 12 godzin  i zostało przeprowadzone w ok. 23-30 osobowych grupach. Pierwszego dnia omówione zostały zagadnienia  teoretyczne, drugiego zorganizowane zostały warsztaty. Podczas szkolenia teoretycznego została przedstawiona charakterystyka zespołu Aspergera, omówione deficyty, które niesie za sobą zespół Aspergera i wynikające z nich problemy, na jakie napotykają dzieci w procesie edukacji. W części warsztatowej zostaną omówione i zaprezentowane wskazówki dla rodziców (organizacja pokoju i miejsca pracy, organizacja dnia, nauka samodzielności, plany aktywności, sposoby i nauka komunikacji,  wizualizacja, nauka zachowań społecznych, współpraca z innymi członkami rodziny) oraz organizacja otoczenia dziecka, dobór odpowiednich metod nauczania i pomocy dydaktycznych, motywowanie do pracy.

W końcowej części szkolenia przedstawiono podstawowe informacje dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera na temat możliwości diagnostycznych, metod terapii oraz aspektów prawnych związanych z orzeczeniem o niepełnosprawności dzieci i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie PFRON w kwocie 40800,00 zł.