2010 „TRENING ZDROWIA”

Projekt „Trening Zdrowia” realizowany był w dwóch województwach: mazowieckim i kujawsko-pomorskim. W projekcie uczestniczyły  dzieci z  zespołem Aspergera i orzeczeniem o niepełnosprawności. Projekt miał na celu stworzenie, kompleksowej rehabilitacji dzieci z ZA i kompensacji zaburzonych sfer: funkcjonowania społecznego, umiejętności komunikacji jak i niwelowania skutków zespołu niezgrabności ruchowej. Działania  dostosowane były do stopnia zaburzeń konkretnego dziecka (indywidualizacja procesu). Na podstawie wcześniej prowadzonych projektów dokonano wyboru 3 typów zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych w grupach, najbardziej efektywnych w przypadku rehabilitacji społecznej dzieci z ZA. Działania w Bydgoszczy były prowadzone według planu rehabilitacyjnego i pod opieką grupy warszawskiej.

Zajęcia dla dzieci prowadzone były w soboty, począwszy od stycznia do grudnia z przerwą wakacyjną. W jednym miesiącu odbyły się 3 spotkania terapeutyczne, w sumie 25 weekendów

Dzieci w każdym mieście były podzielone na trzy 4-osobowe grupy, ponieważ charakter zajęć wymagał  realizacji  w warunkach małej grupy terapeutycznej. Każda 4-osobowa grupa będzie  po 4 godziny zegarowe zajęć rehabilitacyjnych: 1,5 godz. Trening Umiejętności Społecznych, 1 godz. zajęcia ruchowe oraz 1,5 godz. – razem 5 x 45 min.

Każdą  4-osobową grupę prowadził 1 terapeuta i 1 asystent. Dla każdego dziecka przeznaczono dodatkowe środki na  pomoce dydaktyczne, bilety lub drobne zakupy do realizacji Treningów Umiejętności Praktycznych związanych z wykonywaniem określonych zadań na terenie miasta tj. nauką dokonywania zakupów, korzystania z komunikacji miejskiej, orientacji w terenie (10zł dla dziecka na zajęcia w każdą sobotę).

W czerwcu zostało zorganizowane 2-dniowe spotkanie dzieci z województwa mazowieckiego i z województwa kujawsko- pomorskiego. Obydwie grupy spotkały się w Międzynarodowym Ośrodku Integracji Młodzieży „Pilica”, YMCA Polska.

Dofinansowanie  z PFRON w kwocie 107 280 zł.