2012 Samodzielni – Nigdy sami, Zawsze dzielni!

Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie 10 bloków zajęć tygodniowych dla grupy 16 dzieci i młodzieży z diagnozą zespołu Aspergera (zaburzenia ze spektrum autyzmu), w wieku szkolnym 6 – 18 lat, z terenu województwa mazowieckiego. Zajęcia prowadzone były przez 10 tygodni w okresie 18 sierpnia – 30 października 2012 roku, w weekendy i popołudnia w tygodniu tak, aby maksymalnie wykorzystać czas wolny od nauki.

Czas zajęć weekendowych  to 5 x 60 min dla każdej grupy. Czas zajęć sportowych to 2 h w tygodniu. Zajęcia zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 98 z oddziałami integracyjnymi w Warszawie, ul. A. Grottgera 22, która na potrzeby realizacji zadania użyczyła nam 4 sali do prowadzenia zajęć oraz na ściance wspinaczkowej „W Górę” w Warszawie.

Działania realizowane w ramach zadania stanowiły program wielokierunkowych warsztatów terapeutycznych mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zadanie miało na celu poprawę sprawności psychicznej, emocjonalnej i społecznej a w przyszłości zdolności do samodzielnego funkcjonowania, podjęcia pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Na działania zadania złożyły się: trening umiejętności społecznych i trening umiejętności praktycznych (rodzaj terapii zajęciowej dla osób z autyzmem) i zajęcia sportowe, oparte na zachodnich programach rehabilitacji osób z zaburzeniami autystycznymi – Live Skills.

Systematyczne weekendowe zajęcia ze specjalistami stanły się sposobem na przepracowanie pojawiających się w życiu młodych ludzi z ZA problemów, nabycie nowych, konkretnych umiejętności społecznych i towarzyskich jak i praktycznych. Ponadto dały możliwość równowagi i relaksu po tygodniowych zajęciach szkolnych a zajęcia sportowe pozwoliły w społecznie akceptowany sposób poradzić sobie ze stresem i nadmiarem energii. Pozytywne nastawienie do oddziaływań terapeutycznych pomagało w osiąganiu założonych celów a jednocześnie pozwoliło na integrację środowiska.