2014 „Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne”

Celem zadania publicznego „Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne” jest zorganizowanie i przeprowadzenie 20 całodniowych szkoleń dla rodzin niepełnosprawnych dzieci, wolontariuszy oraz specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami autystycznymi z terenu całego kraju.

Szkolenie przewiduje 10 godzin dydaktycznych zajęć w tym: wykładu multimedialnego z warsztatem oraz częścią praktyczną i ma na celu zapoznanie uczestników z metodami i możliwościami integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej oraz zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowaniu nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Osobami niepełnosprawnymi w tym wypadku są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z zaburzeniami autystycznymi typu zespół Aspergera (ZA) i autyzm wysoko-funkcjonujący (HFA). Grupą szkoloną będą ich rodzice, opiekunowie prawni, członkowie rodzin, kadra i specjaliści zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych.

Dofinansowanie PFRON 202 200 zł.