Zakres tematyczny konsultacji dla rodziców/opiekunów, specjalistów i wolontariuszy pracujących bezpośrednio z dziećmi z zespołem Aspergera

I GRUPA TEMATYCZNA

 1. Diagnoza – jak rozpoznać deficyty związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i wynikające z nich problemy, których doświadczają dzieci, gdzie udać się po pomoc, jak powinien wyglądać proces diagnostyczny.
 2. Po diagnozie – jakie dokumenty i w jakim celu wyrabiamy dziecku po uzyskaniu diagnozy
 3. Jak zaplanować terapie, nauczanie, rehabilitację społeczną dziecka i jak wspomagać rozwój dzieci, młodzieży z zespołem Aspergera  w różnych środowiskach – szkoła, dom, środowisko sąsiedzkie.
 4. Jakie terapie na poszczególnych etapach rozwoju? Gdzie je realizować? I jak zorganizować?
 5. Jaka może być rola rodzica w pracy terapeutycznej.
 6. Terapia komunikacji czyli moje dziecko mówi a nie rozmawia.
 7. Czego mogę wymagać lub nie od szkoły ? Dzieci z ASD w systemie oświaty. Wymagania edukacyjne, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, realizacja zaleceń z orzeczenia, rewalidacja, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 8. Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej i orzeczenie o niepełnosprawności – czym się różnią i do czego służą?
 9. Subwencja oświatowa – co to jest i jak można ją monitorować?
 10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – komu się należą i czym są?
 11. Turnusy rehabilitacyjne, obozy terapeutyczne, sanatoria etc
 12. Świadczenia – zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, wsparcie niefinansowe.
 13. Czy warto współpracować z wolontariuszem i jak to zrobić?

 

II GRUPA TEMATYCZNA

 1. Jak skutecznie można działać w grupie samopomocowej na rzecz swojego dziecka?
 2. Po co wchodzimy do grup nieformalnych , po co tworzymy organizacje pozarządowe?
 3. Stowarzyszenie czy fundacja?
 4. Metody pracy w działaniach strażniczych i rzeczniczych.
 5. Jak można monitorować urzędy ?
 6. Metody uzyskiwania informacji publicznej.
 7. Przedstawienie źródeł finansowania działań grup samopomocowych.
 8. Przedstawienie źródeł finansowania organizacji pozarządowych w zakresie integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej.
 9. Sposoby przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji.
 10. Wymagania konkursów grantodawczych dla organizacji czyli jak czytać regulaminy konkursów grantowych.
 11. Jak napisać dobrze wniosek konkursowy, wdrożyć go i rozliczyć – ABC pracy metodą projektu.
 12. Jak szukać środków finansowych na projekty i znaleźć darczyńców indywidualnych
  • Zbiórki publiczne
  • Crowdfunding